Disclaimer

E-mail
Het is mogelijk dat er tijdens het transport van het bericht fouten zijn ontstaan, zodat het bericht onjuist is overgekomen. Hiervoor erkennen wij geen aansprakelijkheid. Als er sprake van een besluit is, zenden wij u de vastgestelde versie per post. Bij overige mededelingen adviseren wij u om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen.

Het e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde het e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldiging daarvan. De verzendende gemeente staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Het e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor de gemeente tot stand.

 

Website
PIJNENBURG TECHNIEK SCOUTING bv geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website, alsmede de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Daarnaast kan PIJNENBURG TECHNIEK SCOUTING bv niet garanderen dat de website of een onderdeel daarvan altijd beschikbaar is of dat het verkeer over de site altijd goed kan worden afgewikkeld, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen.

Het is aan u niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen. PIJNENBURG TECHNIEK SCOUTING bv is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot de diensten die op de website worden aangeboden.

De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logo’s, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan, tenzij PIJNENBURG TECHNIEK SCOUTING bv daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de website. PIJNENBURG TECHNIEK SCOUTING bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen.

PIJNENBURG TECHNIEK SCOUTING bv is gerechtigd deze disclaimer zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker te wijzigen.

Alle rechten zijn voorbehouden aan PIJNENBURG TECHNIEK SCOUTING bv ©